KATEGORIE

Usługi brokerskie

Krajowe Biuro Brokerskie w ramach świadczonych usług brokerskich w zakresie ubezpieczeń oferuje w szczególności: 

 1. identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych klienta;
 2. określenie metod zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami;
 3. przygotowanie programu ubezpieczenia, obejmującego działalność, majątek oraz pracowników klienta, a także aktualizację programu stosownie do zmian występujących na rynku ubezpieczeniowym i/lub potrzeb klienta;
 4. opracowanie (na podstawie zaakceptowanego przez klienta programu ubezpieczenia) zapytania ofertowego oraz przedłożenie go wybranym zakładom ubezpieczeniowym;
 5. przeprowadzenie analizy otrzymanych ofert ubezpieczenia i dokonanie rekomendacji najatrakcyjniejszej oferty (z uwzględnieniem m.in. zakresu i ceny oferty oraz procesu obsługi);
 6. negocjowanie z wybranymi zakładami ubezpieczeń optymalnych dla klienta warunków ubezpieczenia, w tym zakresu pokrycia i wysokości składki ubezpieczeniowej;
 7. prowadzenie bieżącej obsługi zawartych umów ubezpieczenia, w szczególności:
 • kontrolę poprawności zapisów w dokumentach ubezpieczeniowych,
 • przekazywanie do klienta w ustalonych terminach wykazu zawartych umów ubezpieczenia,
 • informowanie klienta o terminach wznowień oraz opłatach składek lub kolejnych rat składek,
 • prowadzenie monitoringu i nadzoru nad realizacją zawartych umów ubezpieczenia,
 1. przedstawianie propozycji zmian programu ubezpieczenia,
 2. pomoc w procesie likwidacji szkód powstałych w trakcie realizacji programu ubezpieczenia poprzez reprezentowanie interesów klienta wobec zakładów ubezpieczeniowych;
 3. udzielanie porad i konsultacji w sprawach ubezpieczeniowych;
 4. organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników klienta wykonujących zadania związane z ochroną ubezpieczeniową;
 5. sporządzanie na wniosek klienta raportów zawierających informacje o funkcjonujących w umowach ubezpieczenia, zgłaszanych szkodach, wypłaconych odszkodowaniach i wysokości opłacanych składek;
 6. opracowanie specjalnych programów ubezpieczenia - np. programów wspierających sprzedaż naszych klientów, programów ubezpieczeniowo-lojalnościowych, branżowe programy ubezpieczeń pracowniczych itp.;

   

Klientom zawierającym umowy ubezpieczenia w trybie przewidzianym przez ustawę o zamówieniach publicznych proponujemy pomoc przy opracowaniu dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania (SIWZ), w szczególności opracowanie wzorów umów ubezpieczenia i określenie kryterium oceny ofert, a także pomoc przy ocenie zebranych ofert.

Opracowujemy i wprowadzamy również specjalne programy ubezpieczeniowo-finansowe dla związków zawodowych oraz stowarzyszeń skupiających osoby fizyczne. Programy takie zapewniają członkom tych organizacji łatwy i tańszy dostęp do atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych i bankowych, a związkom zawodowym czy stowarzyszeniom dodatkowe przychody.

 

Kontakt

Krajowe Biuro Brokerskie
ul. Ksawerów 30 lok. 92
02-656 Warszawa
Tel.: +48 022 628 99 28
Fax: +48 022 628 99 31
e-mail: wyślij wiadomość

 więcej...

 


 

Login:

Hasło:

Wszelkie prawa zastrzeżone Krajowy Instytut Ubezpieczeń